Curved horizon, 6x3x6(m)

http://sungseokahn.com/files/gimgs/th-93_Curved horizon  (1)_v2.jpg
http://sungseokahn.com/files/gimgs/th-93_Curved horizon  (4)_v2.jpg
http://sungseokahn.com/files/gimgs/th-93_Curved horizon  (2)_v2.jpg
http://sungseokahn.com/files/gimgs/th-93_Curved horizon  (3)_v2.jpg